ELSACO / firemní SW

.
LogiMon, firemní vývojové prostředí pro PROMOS LOGIC a PROMOS OCTOPUS | ELSACO Kolín

LogiMon

logimon

Základním prvkem schématu je výkonný modul. Je to programový objekt, který plní přesně definovanou funkci. Moduly mohou mít různou úroveň složitosti. Jednoduché jsou čistě kombinační (např. hradla pro logické operace AND a OR, kodéry, dekodéry ap.) nemají vnitřní proměnné ani parametry. Složitější moduly jsou sekvenční (klopné obvody, čítače, funkční bloky), mají vlastní vnitřní proměnné a nastavitelné parametry (např. zpoždění signálu). Na schématu je modul znázorněn obrázkem, vyjadřujícím jeho funkci. Na levé straně modulu jsou připojovací body jeho vstupních signálů, na pravé straně pak body signálů výstupních. Moduly jsou uspořádány v okně knihovny, ze které se do schématu umísťují přetažením. Vstupy a výstupy jednotlivých modulů se mezi sebou propojují čarami, které představují tok signálu.

Základní knihovna obsahuje několik skupin modulů:

  • hardwarové moduly - I/O centrály LOGIC a přídavných vnějších periferních I/O modulů (včetně digitální filtrace vstupů)
  • jednoduchá logická hradla negace, AND, OR, XOR
  • multiplexory, kodéry a dekodéry, tabulkové kódování
  • klopné obvody a čítače/časovače - obvody D, R-S, MKO, čítač událostí, časovač, generátor časových průběhů
  • detektory hran a zpožďovače, posuvné registry
  • matematická hradla pro práci s celočíselnými hodnotami
  • stavový automat pro sekvenční řídicí algoritmy
  • funkční bloky - brzdový motor, rozběhový automat Y/D, reverzační a dvourychlostní motor, přesuvka, střídač strojů ap.

Poznámky

Objednací čísla

EI0106 LogiMon
EI5761 Programovací kabel LSI-11

Grafické prostředí pro vývoj a ladění programu mikrosystémů
PROMOS LOGIC a PROMOS OCTOPUS

na www.elsaco.cz LogiMon ke stažení

katalog. list k_logimon.pdf
uživ. manuál umlogimon.pdf

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Umožňuje programování regulátorů PROMOS LOGIC a PROMOS OCTOPUS na projektantské úrovni sestavováním schémat z knihovních modulů.

Grafické vývojové prostředí LogiMon běží na standardním PC (notebook) a k jednotce LOGIC či OCTOPUS je připojeno sériovou linkou. K propojení slouží ladicí kabel s adaptérem, který zajišťuje galvanické oddělení počítače s vývojovým prostředím od řídicího systému a jeho napájecí soustavy.

Aplikace v prostředí LogiMon je tvořena schématem. Schéma je grafické vyjádření algoritmu, tzn. způsobu, jak řídicí program zpracovává vstupní signály a vytváří z nich signály výstupní - řídicí a signalizační. Algoritmus v grafickém schématu může být rozčleněn v horizontální rovině na jednotlivé listy, každý list může obsahovat řešení určité části celkové úlohy.

logimon

logimon

Schéma je možné vytvářet přímým propojením mezi jednotlivými moduly, ale je také možné symbolické pojmenování jednotlivých signálů, což obzvláště u složitějších algoritmů umožňuje zpřehlednit schéma. Na plochu schématu je možné umísťovat i textové poznámky. Pokud jsou důsledně pojmenovány vstupní i výstupní signály, má schéma velmi dobrou vypovídací schopnost a prakticky není potřeba pořizovat další dokumentaci.
Po sestavení algoritmu je projekt přeložen a po sériové lince zaveden do flash paměti centrály LOGIC. Po zavedení programu přechází vývojové prostředí do RUN režimu, kdy jsou stavy jednotlivých logických signálů barevně odlišeny, celočíselné hodnoty je možné zobrazit ve sledovacích okénkách. V tomto režimu není možná editace, ale je možné měnit parametry použitých modulů, zastavit a krokovat program.


obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 1 x)
EI5761.00 LSI-11, ladicí adaptér RS-232 s GO pro LOGIC, kabel 1m PFL-10<->DB9FZ 108.24
 
.

přepne Klasické zobrazení